• Wpisów:37
  • Średnio co: 62 dni
  • Ostatni wpis:6 lata temu, 09:51
  • Licznik odwiedzin:1 651 / 2371 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
A i bym zapomniała
wczorajszy mecz
Brazylia-Polska
1.set 25:23
2.set 23:25
3.set 25:23
4.set 17:25
5.set 10:15
Polska wygrała 3:2 z Brazylią
  • awatar Gość: Oj ty moja fanko siatkówki :* :D
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Hejka
Już dziś Mecz Siatkówki Polska-Kuba::::
o 16.30 na Polsat Sport .
Mam nadzieje że wygramy.
Trzymam za nich kciuki
Liczę na wygraną
Pozdrawiam Carolina
 

 
Upał
 

 
Z aparatem na koniec świata
 

 
I ten chłodny powiew wiaterku <3
*
 

 
Gorąco !!!!
:<
 

 
Nuda,nuda i jeszcze raz nuda
czy tylko ja nie mam co robić??
 

 
Niby pierwszy dzień wakacji a mi się już nudzi ??
hmm....
pora spotkać się z przyjaciółmi *
Pozdrawiam Carolina
 

 
Szczęście nie jest prze­cież sta­nem wie­cznym. Zresztą też i nie ok­re­sowym. Szczęście to po pros­tu ta­ki skur­cz ser­ca, które­go doz­na­je się cza­sami, kiedy człowieka prze­pełnia ta­ka ra­dość, że wprost trud­no ją znieść. Zni­ka równie szyb­ko jak się po­jawia. I nie ma go, dopóki nie na­dej­dzie zno­wu, by spra­wić, że człowiek uz­na życie za naj­wspa­nial­szy dar.
 

 
Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka
nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś,
jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro?
 

 
Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu.
 

 
Trze­ba wal­czyć o swo­je marze­nia, ale trze­ba też wie­dzieć, które dro­gi są nie do prze­bycia i zacho­wać siły na przejście in­nym ścieżkami.
 

 
Cza­sem poz­wa­lamy Dru­giej Połowie przejść obok, nie zauważając jej lub nie dos­trze­gając (...) przez włas­ny egoizm ska­zuje­my się na naj­gor­szą tor­turę, jaką wy­myślił rodzaj ludzki: na samotność
 

 
Przepraszam że mnie tak długo nie było, ale rozumiecie zakończenie roku
Jakie macie plany na Wakacje ??
 

 
Kochamy!!!
 

 
Zaw­sze trze­ba wie­dzieć, kiedy kończy się ja­kiś etap w życiu. Jeśli upar­cie chce­my w nim trwać dłużej niż to ko­nie­czne, tra­cimy ra­dość i sens te­go co przed nami.
 

 
Praw­dzi­wi przy­jaciele to ci, którzy są przy to­bie, gdy dob­rze ci się wie­dzie. Do­pin­gujący cię, cieszący się z twoich zwy­cięstw. Fałszy­wi przy­jaciele to ci, którzy po­jawiają się tyl­ko w trud­nych chwi­lach, ze smutną miną, ni­by so­lidar­ni pod­czas gdy tak nap­rawdę two­je cier­pienie jest po­ciechą w ich nędznym życiu.
 

 
To możli­wość spełnienia marzeń spra­wia, że życie jest tak fascynujące.
  • awatar Gość: Zbieraj punkty i wygrywaj cenne nagrody!!! http://123konkurs.pl/partnersprogram/169446.html
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›
 

 
Są chwi­le, by działać i ta­kie, kiedy na­leży po­godzić się z tym, co przy­nosi los.
 

 
Miłości trze­ba szu­kać wszędzie, na­wet za cenę długich godzin, dni,i ty­god­ni smut­ku i rozczarowań.
 

 
Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie, gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki, ja­kie niesie nam los.
 

 
W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca.
 

 
Jeśli szczęście się do nas uśmiecha, trzeba z tego korzystać i starać się mu dopomóc, tak jak ono pomaga nam.
 

 
Miłość jest jak nar­ko­tyk. Na początku od­czu­wasz eufo­rię, pod­da­jesz się całko­wicie no­wemu uczu­ciu. A następne­go dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jed­nak poczułeś już jej smak i wie­rzysz, że będziesz mógł nad nią pa­nować. Myślisz o ukocha­nej oso­bie przez dwie mi­nuty, a za­pomi­nasz o niej na trzy godzi­ny. Ale z wol­na przyz­wycza­jasz się do niej i sta­jesz się całko­wicie za­leżny. Wte­dy myślisz o niej trzy godzi­ny, a za­pomi­nasz na dwie mi­nuty. Gdy nie ma jej w pob­liżu - czu­jesz to sa­mo co nar­ko­mani, kiedy nie mogą zdo­być nar­ko­tyku. Oni kradną i po­niżają się, by za wszelką cenę dos­tać to, cze­go tak bar­dzo im brak. A Ty jes­teś gotów na wszys­tko, by zdo­być miłość.
 

 
<Bo życie to tylko chwila>
 

 
Bo nie żyję ani w przeszłości, ani w przyszłości. Dla mnie istnieje tylko dzisiaj i nie obchodzi mnie nic więcej. Jeśli kiedyś uda ci się trwać w teraźniejszości, staniesz się szczęśliwym człowiekiem.
 

 
"Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy drugiego człowieka".
 

 
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.
 

 
Gdy już znaj­dziesz swoją drogę, nie lękaj się. Miej od­wagę po­pełniać błędy. Roz­cza­rowa­nia, po­rażki, zwątpienie to narzędzia, który­mi posługu­je się Bóg, by wska­zać nam właściwą drogę.
  • awatar Ti amo♥.: Już cie lubię :) Więcej takich fajnych wpisów <3
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (1) ›